Nghĩa của từ: schlichtartig

* gt.
tựa đơn diệp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

schlichtartig
- (giải tích) tựa đơn diệpĐộng từ BQT - Android App