Nghĩa của từ: sciantific

*
về khoa học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

sciantific
- về khoa họcĐộng từ BQT - Android App