Nghĩa của từ: scleronomous

* Cơ.
dừng, vô thời (không có yếu tố thời gian)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

scleronomous
- (cơ học) dừng, vô thời (không có yếu tố thời gian)Động từ BQT - Android App