Nghĩa của từ: scleronomous constraint

* Cơ.
liên kết dừng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App