Nghĩa của từ: second mean value theorem

* gt.
định lý giá trị trung bình thứ hai (định lý Cauxi)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App