Nghĩa của từ: second-order

*
cấp hai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

second-order
- cấp hai