Nghĩa của từ: secondary obstruction

* top.
cản trở thứ yếu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App