Nghĩa của từ: section modulus

* Cơ.
môđun chống uốn cảu một mặt cắt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App