Nghĩa của từ: secular equation

* đs.
phương trình [đặc trưng, thế kỷ]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App