Nghĩa của từ: selector

* mt.
máy chọn, máy tìm, máy dò

Nghĩa trong từ điển StarDict:

selector /si'lektə/
* danh từ
 - người lựa chọn, người chọn lọc
 - (kỹ thuật) bộ chọn lọc
Động từ BQT - Android App