Nghĩa của từ: self-correcting

* xib.
tự sửa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

self-correcting
* tính từ
 - tự hiệu chỉnh