Nghĩa của từ: self-excitation

* xib.
sự tự kích thích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

self-excitation
* danh từ
 - sự tự kích thíchĐộng từ BQT - Android App