Nghĩa của từ: self-regulation

* xib.
tự điều chỉnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

self-regulation
- (điều khiển học) tự điều chỉnhĐộng từ BQT - Android App