Nghĩa của từ: selling

* kt.
sự bán (hàng)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

selling
* danh từ
 - sự bán hàngĐộng từ BQT - Android App