Nghĩa của từ: semantic

* log.
(thuộc) ngữ nghĩa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

semantic /si'mæntik/
* tính từ
 - (thuộc) ngữ nghĩa học
Động từ BQT - Android App