Nghĩa của từ: semantics

* log.
ngữ nghĩa học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

semantics /si'mæntiks/ (semasiology) /si,meisiə'lɔdʤi/
* danh từ, số nhiều dùng như số ít
 - ngữ nghĩa học
Động từ BQT - Android App