Nghĩa của từ: semi-circle

*
nửa đường tròn, nửa mặt tròn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

semi-circle
- nửa đường tròn, nửa mặt trònĐộng từ BQT - Android App