Nghĩa của từ: semi-convergent

*
nửa hội tụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

semi-convergent
- nửa hội tụĐộng từ BQT - Android App