Nghĩa của từ: semi-definite

*
nửa xác định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

semi-definite
- nửa xác địnhĐộng từ BQT - Android App