Nghĩa của từ: semi-infinite plate

*
bản nửa vô hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App