Nghĩa của từ: semi-modular lattice

* đs.
dàn nửa môđula

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App