Nghĩa của từ: semi-orbit

* gt.
nửa quỹ đạo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

semi-orbit
- (giải tích) nửa quỹ đạoĐộng từ BQT - Android App