Nghĩa của từ: semi-pure

* đs.
nửa thuần túy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

semi-pure
- (đại số) nửa thuần tuý



Động từ BQT - Android App