Nghĩa của từ: semi-simple group

* đs.
nhóm nửa đơn giản

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App