Nghĩa của từ: semiotics

* log.
ký hiệu học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

semiotics /,si:mi'ɔlədʤi/ (semiotics) /,si:mi'ɔtiks/ (semeiotics) /,si:mai'ɔtiks/ (semeiology) /,si:mai'ɔlədʤi/
* danh từ
 - (y học) triệu chứng học
Động từ BQT - Android App