Nghĩa của từ: separable group

* đs.
nhóm tách được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App