Nghĩa của từ: separation of variables

* gt.
sự tách biến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App