Nghĩa của từ: sequential test

* tk.
tiêu chuẩn liên tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App