Nghĩa của từ: serial correlation coefficient

* tk.
hệ số tương quan [chuỗi, hàng loạt]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App