Nghĩa của từ: serial number

* mt.
số thứ tự

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App