Nghĩa của từ: series connection

* kỹ.
[ghép, mắc] nối tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App