Nghĩa của từ: servicwe conditions

* mt.
điều kiện sử dụng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error