Nghĩa của từ: serving subgroup

* đs.
nhóm con phục vụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App