Nghĩa của từ: servo

*
secvô; phụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

servo-motor /'sə:vou'moutə/
* danh từ
 - mô tơ phụ
Động từ BQT - Android App