Nghĩa của từ: servo-mechanism

*
hệ secvô

Nghĩa trong từ điển StarDict:

servo-mechanism
- hệ secvôĐộng từ BQT - Android App