Nghĩa của từ: set function

* gt.
hàm tập hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App