Nghĩa của từ: sex distrribution

* tk.
phân phối theo giới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App