Nghĩa của từ: sextile

* tk.
lục phân vi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

sextile
- (thống kê) lục phân vi