Nghĩa của từ: sherical shell

* Cơ.
vỏ cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error