Nghĩa của từ: shew distrribution

* tk.
phân phối lệch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App