Nghĩa của từ: shifter

* mt.
thiết bị chuyển [mạch; dịch]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

shifter
* danh từ
 - bộ chuyển dịch; tay gạtĐộng từ BQT - Android App