Nghĩa của từ: shrinkable

* top.
co rút được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

shrinkable /'ʃriɳkəbl/
* tính từ
 - có thể làm co lại được, có thể rút ngắn lại; có thể bị co
Động từ BQT - Android App