Nghĩa của từ: shut-down

* mt.
dừng máy, đóng máy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

shut-down /'ʃʌt,daun/
* danh từ
 - sự đóng cửa thôi kinh doanh
Động từ BQT - Android App