Nghĩa của từ: shut-off

* mt.
dừng máy, sự đóng máy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

shut-off /'ʃʌt'ɔf/
* danh từ
 - cái ngắt, cái khoá
 - sự dừng
Động từ BQT - Android App