Nghĩa của từ: side view

* hh.
nhìn từ một bên, nhìn sang

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error