Nghĩa của từ: sidereal

* tv.
vũ trụ; (thuộc) sao, tinh tú

Nghĩa trong từ điển StarDict:

sidereal /sai'diəriəl/
* tính từ
 - (thuộc) sao
 - thiên văn
=sidereal day+ ngày thiên văn
=sidereal year+ năm thiên văn
Động từ BQT - Android App