Nghĩa của từ: signal threshold

* xib.
ngưỡng tín hiệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App