Nghĩa của từ: signal-to-noise merit

* vl.
nhân tố ồn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App