Nghĩa của từ: signs of the zodiac

* tv.
dấu hiệu hoàng đới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App