Nghĩa của từ: similar matrix

* đs.
các ma trận đồng dạng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App